Sabtu, 24 November 2012

Memahami maksud perkataan Inggeris Sick

Narrated Aisha: I never saw anybody suffering so much from sickness as Allah's Apostle - Hadith Bukhari 70:549. Diriwayatkan oleh Aisha r.a: Saya tidak pernah melihat sesiapa yang begitu menderita disebabkan oleh penyakit seperti Rasulullah s.a.w - Hadith Bukhari 70:549.

Perkataan Inggeris sickness berpunca dari perkataan sick. Jom kita mempelajari mengenai perkataan sick yang pada dasarnya memberi maksud sakit.

Perkataan Inggeris sick sebagai adjective
Sebagai adjective sick mempunyai tiga bentuk iaitu:
 1. sick sakit
 2. sicker lebih sakit
 3. sickest paling sakit
Perkataan-perkataan di atas boleh digunakan di dalam ayat seperti berikut:
 1. Ahmad is sick. Ahmad sedang sakit.
 2. Murad is sicker than Ahmad. Murad adalah lebih sakit dari Ahmad.
 3. Fauziah is the sickest of all. Fauziah adalah yang paling sakit dari semua.
Perkataan sick boleh memberi maksud:
 1. sakit: At the end of the explorer's expedition he became sick. Diakhir ekspedisi pengembara itu dia menjadi sakit.
 2. gila: The joke by the comedian sounds like a sick joke. Lawak oleh pelawak itu berbunyi seperi lawak gila.
 3. risau, menjemukan: My son is worried sick about his school exam. Anak lelaki saya sungguh risau mengenai ujian sekolahnya.
Selain dari perkataan-perkataan sick, sicker dan sickest terdapat juga perkataan-perkataan adjective berikut:
 1. sickening menjelekkan: That irritating attitude of the applicant is really sickening. Sikap yang menyakitkan hati oleh pemohon itu sungguh menjelekkan.
 2. sickly berpenyakit, sakit: This refugee boy is a sickly child. Kanak-kanak lelaki pelarian ini adalah seorang kanak-kanak yang berpenyakit.
Perkataan Inggeris sick sebagai noun
Sekarang ni Teacher Zack dapat memikirkan tiga perkataan noun yang berpunca dari perkataan sick iaitu sick, sickness dan sick-leave (boleh dieja sick leave):
 1. sick yang sakit: Please take the sick home as soon as possible. Sila bawa yang sakit pulang secepat mungkin.
 2. sickness penyakit: There is a lot of sickness in Malaysia lately. Terdapat banyak penyakit di Malaysia sejak kebelakangan ini.
 3. sick-leave cuti sakit: My Personal Assistant is on a sick-leave. Pembantu Peribadi saya sedang cuti sakit.
Idiom yang mengandungi perkataan Inggeris sick
Berikut adalah beberapa idiom terkenal yang terdapat perkataan sick di dalamnya:
 1. sick and tired bosan, jemu: I am sick and tired of being laughed at. Saya sudah bosan diketawakan.
 2. call in sick menelefon untuk memaklumkan sakit: The Museum curator is not coming to work today; she called in sick just now. Kurator Muzium tidak akan masuk kerja hari ini; dia telah menelefon untuk memaklumkan yang dia sakit tadi.
 3. worried sick risau yang amat sangat: The teenager's parents were worried sick because she came home late last night. Ibubapa remaja itu risau yang amat sangat sebab dia balik lambat malam tadi.