Khamis, 27 Disember 2012

Ketahuilah bentuk perkataan Elephant

Berikut adalah bentuk-bentuk serta maksud-maksud perkataan elephant sebagai noun:
 1. elephant: An elephant prefer to stay near water. Seekor gajah lebih suka tinggal dekat dengan air.
 2. bull: The weight of an African bull can be as much as 7,000 kg. Berat seekor gajah jantan Afrika boleh mencecah 7,000 kg.
 3. cow: That cow is looking at Teacher Zack. Gajah betina itu sedang memandang Teacher Zack.
 4. elephants: Elephants are herbivores. Gajah-gajah adalah binatang herbivor.
 5. bulls: Bulls leave their family groups when they reach puberty. Gajah-gajah jantan meninggalkan kumpulan keluarganya apabila sudah baligh. 
 6. cows: Cows tend to live in family groups. Gajah-gajah betina lebih cenderung tinggal didalam kumpulan keluarga.
 7. elephant's: An elephant's ear is also used to reduce it's body heat. Telinga (milik) seekor gajah juga digunakan untuk mengurangkan haba badannya.
 8. bull's: A bull's tusk is usually thicker than a cow's tusk. Gading (milik) seekor gajah jantan adalah biasanya lebih tebal daripada gading (milik) seekor gajah betina.
 9. cow's: A cow's body is usually smaller. Badan (milik) seekor gajah betina adalah biasanya lebih kecil.
 10. elephants': Elephants' trunks are boneless. Belalai (milik) gajah-gajah tidak mempunyai tulang.
 11. bulls': African bulls' heights are about 4 metres. Ketinggian (milik) gajah-gajah jantan Afrika adalah didalam linkungan 4 meter.
 12. cows': Asian cows' tusks are usually small. Gading (milik) gajah-gajah betina Asia adalah biasanya kecil.