Sabtu, 29 Disember 2012

Bentuk perkataan It

Pada dasarnya it adalah perkataan jenis pronoun. Berikut adalah bentuk-bentuk perkataan it:
 1. Nominative, it ia:
  1. You have a beautiful home and it looks very spacious. Awak mempunyai rumah yang cantik dan ia kelihatan sungguh lapang.
  2. I have a cat and it is a Persian cat. Saya ada seekor kucing dan ia adalah kucing Parsi.
 2. Objective, it nya
  1. The kancil tried to run but the phyton killed it. Kancil itu telah cuba melarikan diri tetapi ular sawa itu telah membunuhnya.
  2. The table broke when I tried to sit on it. Meja itu pecah apabila saya telah cuba duduk di atasnya.
 3. Possessive, its (milik)nya:
  1. A shark is dangerous because its teeth are very sharp. Seekor jerung adalah merbahaya kerana giginya amat tajam.
  2. My TV isn't functioning since its antenna broke last week. TV saya tidak berfungsi sejak antenanya patah minggu lepas.
 4. Plural nominative, they mereka
  1. Where are your books? Are they on the shelf? Dimanakah buku-buku awak? Adakah mereka di atas rak?
  2. The cats are hungry and they are making a lot of noise. Kucing-kucing sedang lapar dan mereka sedang membuat bising.
 5. Plural objective, them mereka
  1. Those shirts look nice and Teacher Zack likes them. Kemeja-kemeja itu kelihatan cantik dan Teacher Zack menyukai mereka.
  2. The gifts are here so please wrap them. Hadiah-hadiah sudah berada di sini maka sila membaluti mereka.
 6. Plural possessive, their (milik) mereka
  1. Stay away from those bees. Their sting really hurt. Jauhi diri dari lebah-lebah itu. Sengatan mereka benar-benar menyakitkan.
  2. Here are the mangoes. Can you please peel their skin? Ini adalah manga-manga itu. Bolehkah awak mengupas kulit mereka?