Selasa, 9 Julai 2013

Adakah anda memerlukan dapur yang lebih besar?

Terjemahan tajuk dalam Bahasa Inggeris: Do you need a larger kitchen?


Perkataan Bahasa Inggeris large sebagai adjective

Sebagai adjective, perkataan large mempunyai tiga bentuk iaitu:
 1. large - besar
 2. larger - lebih besar
 3. largest - paling besar
Sebagai adjective, perkataan large memberi maksud:
 1. besar:
  1. Wow, that is a large house! - Wah, itu suatu rumah yang besar!
  2. A large number of people came to the show. - Sebilangan besar orang telah datang ke pertunjukan itu.
  3. May I have a larger knife? - Bolehkah saya diberi pisau yang lebih besar?
  4. That is the largest cat I have ever seen. - Itu adalah kucing yang paling besar saya lihat.
 2. luas:
  1. The Dream Times newspaper has a large circulation. - Surat khabar Dream Times mempunyai edaran yang luas.
  2. Teenagers nowadays are given a large degree of freedom. - Golongan remaja masa kini diberi kebebasan yang luas.

Perkataan Bahasa Inggeris large dalam idiom

 1. at large bermaksud:
  1. bebas daripada tahanan: The convict is still at large. - Penjenayah itu masih bebas.
  2. secara keseluruhan: You need to look at the country at large. - Awak perlu melihat negara itu secara keseluruhan.
  3. secara mendalam: Please research the subject at large. - Sila kaji subjek itu secara mendalam.

Bentuk perkataan yang berkaitan dengan perkataan Bahasa Inggeris large

 1. largeness (noun) bermaksud: 
  1. besarnya: The largeness of the building is impressive. - Besarnya bangunan itu mengagumkan.
  2. luasnya, keluasan: We need to consider the largeness of the area. - Kita perlu mempertimbangkan keluasan kawasan itu.