Selasa, 23 Julai 2013

Mari belajar psikologi bercinta

Terjemahan tajuk dalam Bahasa Inggeris: Let's study psychology of love.


Perkataan Bahasa Inggeris study sebagai noun

Plural (majmuk) untuk perkataan study adalah studies. Maksud perkataan study sebagai noun adalah:
 1. kajian: 
  1. A study was made about the psychology of love. - Suatu kajian telah dibuat mengenai psikologi bercinta.
  2. Scientist are making a study on human cloning. - Ahli-ahli sains sedang membuat kajian mengenai pengklonan manusia.
 2. pelajaran: 
  1. The study of astronomy is fascinating. - Pelajaran astronomi sungguh mempersonakan.
  2. Do you intend to pursue your studies after graduating from college? - Adakah anda bercadang untuk melanjutkan pelajaran anda setelah menjadi siswazah kolej?
 3. pembelajaran: 
  1. Do not disturb because the students are in deep study. - Jangan ganggu sebab murid-murid sedang berada dalam pembelajaran yang amat.
  2. Nur fainted after long hours of study without breaks. - Nur telah pengsan setelah berjam-jam dalam pembelajaran tanpa rehat.

Perkataan Bahasa Inggeris study sebagai verb

Sebagai verb, perkataan study adalah jenis regular verb yang mempunyai lima bentuk iaitu:
 1. to study - infinitive
 2. study - base
 3. studied - past simple / past participle
 4. studying - present participle
 5. studies - present simple
Maksud perkataan study sebagai verb dalam Bahasa Inggeris adalah:
 1. belajar: 
  1. I studied piano under my father. - Saya telah belajar bermain piano di bawah bimbingan ayah saya.
  2. Let's study tajwid with Ustaz Don. - Mari belajar tajwid bersama Ustaz Don.
  3. I hate studying (atau I hate to study). - Saya benci belajar.
 2. kajian, menyelidik: 
  1. Dr. Muzafis wants to study the sun. - Dr. Muzafis ingin mengkaji matahari.
  2. Puan Jamiah studies animals in their natural habitat. - Puan Jamiah mengkaji haiwan dalam habitat semula jadinya.
 3. meneliti:
  1. The Manager studied the contract before signing it. - Pengurus telah meneliti kontrak itu sebelum menandatanganinya.
  2. Before ordering, the customer studied the menu. - Sebelum membuat pesanan, pelanggan telah meneliti menu itu.

Bentuk-bentuk perkataan Bahasa Inggeris yang berkaitan dengan perkataan study

 1. studiable (adjective) bermaksud boleh dipelajari
  1. Even the unseen like the heavens is studiable via the Quran. - Sedangkan perkara yang tidak dapat dilihat seperti syurga boleh dipelajari melalui Al-Quran.
 2. studier (noun) bermaksud pembelajar: 
  1. Khairul is not a good studier so he avoids reading books. - Khairul bukan seorang pembelajar yang baik maka dia mengelakkan diri dari membaca buku.

Perkataan-perkataan Bahasa Inggeris yang berkaitan dengan perkataan study

Compound noun (kata nama majmuk):
 1. study hall - dewan kajian
 2. motion study - kajian pergerakan
 3. study group - kumpulan pengkaji
Noun phrase (frasa noun):
 1. study method - kaedah kajian
 2. study area - kawasan kajian
 3. production study - kajian pengeluaran
 4. study skills - kemahiran belajar