Rabu, 24 April 2013

I feel you in my he♥rt

I feel you in my he♥rt. Saya merasai awak di dalam h♥ti saya. Perkataan feel memberi maksud rasa.

Perkataan feel sebagai verb
Sebagai verb perkataan feel adalah jenis irregular verb yang mempunyai lima bentuk iaitu to feel, feel, felt, feeling, feels.
  1. Please feel his forehead to check for fever. Sila rasa dahinya untuk memastikan jika dia demam.
  2. Are you feeling hungry? Adakah awak merasai lapar?
  3. Ramli feels proud after winning the competition. Ramli berasa bangga setelah memenangi pertandingan itu.
  4. My aunty felt in her purse for some money. Makcik saya merasai di dalam dompetnya untuk duit.
  5. I feel happy when you are with me. Saya merasai gembira apabila awak berada bersama saya.
Perkataan feel sebagai noun
  1. My daughter likes the soft feel of cotton. Anak perempuan saya suka rasa kelembutan kapas.
  2. There is a feel of sadness in this house. Terdapat rasa kesedihan di dalam rumah ini.
Perkataan feel di dalam phrasal verb
  1. feel for bermaksud berasa simpati: I know you are disappointed and I feel for you. Saya tahu awak kecewa dan saya berasa simpati terhadap awak.
Perkataan feel di dalam idiom
  1. feel like bermaksud keinginan: I feel like going for a walk. Saya rasa hendak pergi berjalan.