Isnin, 29 April 2013

English Language is difficult? Never mind, InfoInggeris is here.

English Language is difficult? Never mind, InfoInggeris is here. Bahasa Inggeris susah? Tidak mengapa, InfoInggeris ada di sini.

Perkataan never sebagai adverb
 1. tidak pernah:
  1. I had never been there before. Saya tidak pernah ke sana sebelum ini.
  2. Such an idea never occurred to me. Idea sebegini tidak pernah terlintas dalam diri saya.
 2. tidak: You can never be sure. Awak tidak boleh menjadi pasti.
 3. jangan: Never fear, I am here. Jangan takut, saya di sini.
Perkataan never di dalam idiom
 1. never mind bermaksud tidak mengapa: I was hoping for some help, but never mind, I'll do it myself. Saya mengharapkan bantuan, tetapi tidak mengapa, saya akan melakukannya sendiri.
Perbezaan never mind dan nevermind
 1. Seperti yang diterangkan di atas, never mind adalah idiom.
 2. Nevermind pula adalah noun yang memberi maksud:
  1. perhatian, tumpuan: Pay him no nevermind. Jangan beri dia perhatian.
  2. urusan: It is no nevermind of yours. Ia bukan urusan awak.