Sabtu, 1 Jun 2013

Do you have a problem learning English Language?

Do you have a problem learning English Language? - Adakah awak menghadapi masalah dalam mempelajari Bahasa Inggeris?

Problem
Perkataan problem boleh menjadi noun, contohnya:
 1. That Math problem is very difficult. - Masalah Matematik itu amat susah.
 2. Do you have a problem? - Adakah awak suatu masalah?
Sebagai noun, bentuk plural untuk perkataan problem adalah problems, contohnya:
 1. Those are his problems, not mine. - Itu adalah masalah-masalah dia, bukan saya.
 2. There are a lot of problems to be solved. - Terdapat banyak masalah-masalah yang perlu diselesaikan.
Perkataan problem boleh juga menjadi adjective. Sebagai adjective, perkataan problem memberi keterangan kepada perkataan noun. Dalam ayat-ayat di bawah, perkataan-perkataan child dan student adalah noun.
 1. That boy is a problem child. - Budak lelaki itu adalah kanak-kanak masalah.
 2. She is a problem student. - Dia adalah seorang murid masalah.
Problematic (atau problematical)
Terdapat juga perkataan yang berkaitan dengan perkataan problem iaitu perkataan problematic (atau problematical). Problematic adalah perkataan jenis adjective dan ia juga digunakan untuk memberi keterangan kepada perkataan-perkataan noun, contohnya:
 1. That boy is a problematic child. - Budak lelaki itu adalah kanak-kanak yang bermasalah.
 2. She is a problematical student. - Dia adalah seorang murid yang bermasalah.
Sebenarnya, Teacher Zack tidak berapa pasti cara menterjemahkan perbezaan maksud antara perkataan problem dan problematic sebagai djective, mungkin begini:
 1. problem student - murid masalah
 2. problematic student - murid yang bermasalah
Walau bagaimanapun, terdapat perbezaan dalam penggunaan problem dan problematic sebagai adjective, seperti berikut:
 1. Betul: He is a problematic student. - Dia adalah murid yang bermasalah.
 2. Betul: He is a problem student. - Dia adalah murid masalah.
 3. Betul: That student is problematic. - Murid itu bermasalah.
 4. Salah: That student is problem. - Murid itu masalah.
Sebenarnya, Teacher Zack tidak berapa pasti jika ayat 4 adalah salah seratus peratus. Apa pun, Teacher Zack tidak pernah dengar ayat yang menggunakan perkataan problem berbunyi begini. Jika seperti berikut ada:
 1. That student is a problem. - Murid itu adalah suatu masalah.
Walaupun begitu, dalam ayat ini, perkataan problem adalah noun, bukan adjective.

Problematically
Terdapat juga suatu lagi perkataan yang berkaitan dengan perkataan problem iaitu perkataan problematically. Problematically adalah perkataan jenis adverb, contohnya:
 1. Hassan solved all the Math problems, but problematically. - Hassan telah menyelesaikan semua masalah-masalah Matematik itu, tetapi secara bermasalah.
 2. Due to being afraid, the new lecturer spoke problematically on stage. - Disebabkan ketakutan, pensyarah baru itu telah bercakap secara bermasalah di atas pentas.
No problem
No problem adalah idiom yang mengandungi perkataan problem. No problem memberi maksud tiada masalah:
 1. No problem, I can do this. - Tiada masalah, saya boleh melakukan ini.
 2. Of course I'll help you, no problem. - Sudah tentu saya akan menolong awak, tiada masalah.