Selasa, 11 Jun 2013

Will you ♥ me again?

Will you marry me again? - Sudikah awak mengahwini saya semula?

Perkataan again sebagai adverb
Maksud-maksud perkataan again sebagai adverb adalah:
 1. lagi: 
  1. Please try again. - Sila cuba lagi.
  2. Will you come visit us again? - Adakah awak akan datang melawat kami lagi?
 2. semula:
  1. Let's do it all again. - Marilah melakukan semuanya semula.
  2. Can I borrow your car again? - Bolehkah saya meminjam kereta awak semula?
 3. sekali lagi:
  1. Again, I need to borrow your car. - Sekali lagi, saya perlu meminjam kereta awak.
  2. Again, we went back home. - Sekali lagi, kami pulang ke rumah.
 4. sebaliknya:
  1. I might lend you my car, and again I might not. - Saya mungkin akan meminjam kepada awak kereta saya, dan sebaliknya saya mungkin tidak.
  2. It might happen, and again it might not. - Ia mungkin akan berlaku, dan sebaliknya ia mungkin tidak.
Perkataan again dalam idiom
 1. again and again bermaksud berkali-kali, berulang-ulang:
  1. The Directors argued the same issue again and again. - Pengarah-pengarah berbantah isu yang sama berkali-kali.
  2. Again and again you hurt me. - Berulang kali awak telah menyakiti saya.
 2. as much again bermaksud dua kali ganda:
  1. She earns as much again as I do. - Dia berpendapatan dua kali ganda pendapatan saya.
  2. Why are you giving him as much again as I do? - Kenapakah awak memberi dia dua kali ganda pemberian saya?