Selasa, 4 Jun 2013

Do you speak English every day?

Do you speak English every day? - Adakah anda bercakap Inggeris tiap-tiap hari?

Perkataan every sebagai adjective
Sebagai adjective, perkataan every memberi keterangan kepada noun contohnya every day, every child, every chance, every two hours, every third day, atau sebagainya.
 1. My mother calls me every day. - Ibu menelefon saya tiap-tiap hari.
 2. Zarina has every reason to hate him. - Zarina mempunyai tiap-tiap sebab untuk membencinya.
 3. You need to take this medicine every four hours. - Awak perlu mengambil ubat ini tiap-tiap empat jam.
 4. My Tajwid class is every week. - Kelas Tajwid saya adalah tiap-tiap minggu.
Perkataan every didalam idiom
 1. every bit bermaksud sepenuhnya: I really like this cake every bit. - Saya benar-benar sukakan kek ini sepenuhnya.
 2. every now and then (atau every so often) bermaksud dari semasa ke semasa: My daughter visits me every now and then (atau every so often). - Anak perempuan saya melawati saya dari semasa ke semasa.
 3. every once in a while bermaksud sekali-sekala: I swim every once in a while. - Saya berenang sekali-sekala.
 4. every other bermaksud setiap selang: Encik Johari plays golf every other week. - Encik Johari bermain golf setiap selang minggu.
 5. every which way bermaksud setiap arah: Due to strong wind, the tree leaves dropped every which way. - Disebabkan oleh angin kuat, daun-daun pokok itu jatuh tiap-tiap arah.
Perbezaan every day dan everyday
Walaupun sebutan every day dan everyday adalah sama, akan tetapi maksud dan penggunaannya adalah tidak sama. Every day memberi maksud tiap-tiap hari manakala everyday memberi maksud harian. Pastikan anda menggunakan every day dan everyday dengan betul, seperti berikut:
 1. I wear this uniform every day. - Saya memakai seragam ini tiap-tiap hari.
 2. This is my everyday uniform. - Ini adalah seragam harian saya.
 3. I jog every day. - Saya berlari tiap-tiap hari.
 4. Jogging is my everyday exercise. - Berlari adalah senaman harian saya.
Seperti yang ditunjukkan didalam ayat-ayat di atas, everyday adalah suatu perkataan dan ia adalah adjective. Ia digunakan untuk memberi keterangan kepada noun contohnya everyday uniform, everyday exercise, everyday clothes, everyday hobby, atau sebagainya. Every day pula adalah adjective (every) + noun (day), dan pergabungannya memberi maksud tiap-tiap hari.