Ahad, 19 Mei 2013

Makan tengahari bersama Aishah dan Rohani.

Perkataan big sebagai adjective
Sebagai adjective, perkataan big mempunyai tiga bentuk iaitu:
  1. big - besar
  2. bigger - lebih besar
  3. biggest - paling besar
Big memberi maksud besar dan ia mengubah perkataan jenis noun (atau pronoun), contohnya: big day, big baby, bigger appetite, bigger fish, biggest official, biggest mall, atau sebagainya.

Aishah:
Good afternoon, Rohani. Wow, you're really big with child.
- Selamat tengahari, Rohani. Amboi, awak benar-benar besar dengan bayi.

Rohani:
A very good afternoon to you too, Aishah. Haha, you can say that again. Only about three weeks more to that big delivery day.
- Selamat tengahari yang sungguh indah kepada awak juga, Aishah. Haha, awak boleh berkata begitu lagi. Hanya dalam anggaran tiga minggu sahaja kepada hari kelahiran yang penting itu.

Aishah:
Look, I am having a big lunch, hehe. Would you like to join me for lunch, Rohani?
- Lihat, saya sedang makan tengahari besar ni, hehe. Awak nak makan tengahari bersama saya, Rohani?

Rohani:
Thank you for your invitation, and I'd love to. Oh my, you really have a big appetite today, Aishah. However, I think my appetite is even bigger since I have a baby inside my body, hehe.
- Terima kasih atas jemputan awak, dan saya sudi. Amboi, awak benar-benar berselera besar hari ni, Aishah. Walaupun begitu, saya fikir selera saya lebih besar lagi sebab saya ada bayi dalam badan saya, hehe.

Aishah:
How is Ramli? Is he still always busy with his big projects?
- Ramli apa khabar? Adakah dia masih sentiasa sibuk dengan projek-projek besarnya?

Rohani:
Hmm, I don't know, Aishah. As the biggest official in the company he is always busy and often comes home late.
- Hmm, entahlah, Aishah. Sebagai pegawai terbesar dalam syarikat dia sentiasa sibuk dan sering lambat pulang ke rumah.

Aishah:
This fish I am having is a little too big. Would you like to have some?
- Ikan yang saya sedang makan ni besar sikit la. Awak nak sikit?

Rohani:
No problem, I'm happy to help you with that big fish. I'm really hungry anyway, haha.
- Tak ada masalah, saya gembira untuk menolong awak dengan ikan besar tu. Saya benar-benar lapar pun, haha.

Aishah:
Be patient about Ramli, Rohani. Anyway, he has a big heart, right?
- Bersabarlah pasal Ramli tu, Rohani. Lagipun, dia seorang yang bermurah hati, kan?

Rohani:
Yes, I know, Aishah. He really knows how to make me feel big with love.
- Ya saya tahu, Aishah. Dia benar-benar tahu cara membuat saya rasa dipenuhi kasih sayang.

Aishah:
Hmm, nice lunch. I have to rush to a big and important convention now. Shall I see you later, Rohani?
Hmm, makan tengahari yang enak. Saya terpaksa berkejar ke konvensyen besar dan penting sekarang. Bolehkah saya berjumpa dengan awak kemudian, Rohani?

Rohani:
Sure, Aishah. I'll be looking forward to meet you later. I hope you'll have fun at the big event, bye :)
Sudah tentu, Aishah. Saya akan berharap untuk berjumpa dengan awak kemudian. Saya berharap awak akan berseronok di majlis besar itu, selamat tinggal :)