Selasa, 15 Januari 2013

Tahukah anda bahawa perkataan If boleh memberi maksud jika, walaupun, kalaulah, soalnya dan lebih lagi?

Perkataan if sebagai conjunction
  1. jikalau: If possible, we will ignore it. Jikalau dapat, kami akan membiarkannya.
  2. walaupun: It is a great show if small audience. Ia adalah pertunjukan yang hebat walaupun penonton yang sedikit.
  3. jika: The geologist asked if I knew the area. Ahli geologi itu bertanya jika saya mengetahui kawasan itu.
  4. kalaulah: If only mom could see me now! Kalaulah ibu dapat melihat saya sekarang!
  5. apabila: If its raining, she will cry. Apabila ia hujan, dia akan menangis.
Perkataan if sebagai noun
  1. soalnya: The if is whether our plan will work. Soalnya adalah sekiranya rancangan kita akan berjaya.
  2. syarat: I won't accept any ifs. Saya tidak akan menerima apa-apa jika (syarat).