Khamis, 17 Januari 2013

Gunakan idiom All jika anda ingin berbual dengan gaya

Terdapat banyak idiom yang menggunakan perkataan all maka gunakan mereka jika anda ingin berbual dengan gaya :)
 1. above all bermaksud disebalik semua perkara: Above all, Susan wants a piano. Disebalik semua perkara, Susan inginkan sebuah piano.
 2. after all bermaksud lagipun: You are the landlord after all. Awak adalah tuan rumah lagipun.
 3. all at once bermaksud sekali gus: Don't eat those cup-cakes all at once! Jangan makan semua kek cawan itu sekali gus!
 4. all but bermaksud hampir: Oh my, my phone battery is all but dead. Aduh, bateri telefon saya hampir mati.
 5. all in all bermaksud kesemuanya: There were 23 trainees all in all. Terdapat 23 pelatih kesemuanya.
 6. all out bermaksud sedaya upaya: We went all out to win the competition. Kami telah mencuba sedaya upaya untuk memenangi pertandingan itu.
 7. all over bermaksud berakhir: Its all over, the players lost the opportunity. Kesemuanya telah berakhir, pemain-pemain telah kehilangan peluang itu.
 8. all that bermaksud semata-mata: Its not all that different from your other car. Ia bukanlah semata-mata berbeza daripada kereta awak yang lain.
 9. all the better bermaksud menguntungkan: If the sun shines it will be all the better for our trip. Sekiranya matahari bersinar ia adalah lebih menguntungkan untuk perjalanan kita.
 10. at all bermaksud pun, langsung: I am not surprised at all! Saya tidak terkejut langsung!
 11. for all that bermaksud untuk semua itu: For all that, our campaign was worth it. Untuk semua itu, kempen kami berbaloi.
 12. once and for all bermaksud untuk kali terakhir: The case was settled once and for all after she was awarded the compensation. Kes itu selesai untuk kali terakhir selepas dia diberi pampasan.