Jumaat, 15 Februari 2013

That new curtain is beautiful

That new curtain is beautiful. Langsir baru itu cantik. New adalah perkataan jenis adjective yang mempunyai bentuk dan maksud berikut:
 1. new baru
 2. newer lebih baru
 3. newest paling baru atau terbaru
Contoh penggunaan perkataan new adalah seperti berikut:
 1. Would you like to see my new Samsung S3 phone? Mahukah awak melihat telefon Samsung S3 baru saya?
 2. I just got some new information about the project. Saya baru mendapat maklumat baru mengenai projek itu.
 3. This idea is new to me. Idea ini baru bagi saya.
 4.  We need a newer technology. Kami memerlukan teknologi yang lebih baru.
 5. My newest invention is a battery-operated car. Ciptaan terbaru saya adalah kereta beroperasi bateri.
 6. A newer source of energy is nuclear energy. Sumber tenaga yang lebih baru adalah tenaga nuklear.
 7. That doctor is my newest neighbour. Doktor itu adalah jiran terbaru saya.
 8. The new strange type of dance is called Gangnam Style. Jenis tarian baru yang pelik itu itu dipanggil Gangnam Style.
 9. Please be patient with him because he is new at this job. Harap bersabar terhadap dia sebab dia masih baru dalam perkerjaan ini.