Rabu, 13 Oktober 2010

Simple Sentence Pun Ada Kelas?

Ya, simple sentence ayat mudah pun ada kelas dan ia dipanggil Simple Sentence Class.

Terdapat tiga kelas seperti berikut:
  1. Declarative Penyata - ayat berbentuk kenyataan yang diakhiri dengan full stop tanda titik (.).
  2. Interrogative Tanya - ayat berbentuk soalan yang diakhiri dengan question mark tanda soal (?).
  3. Imperative Perintah - ayat yang berbentuk perintah atau permohonan yang diakhiri dengan exclamation mark tanda perintah (!).
Ketiga-tiga kelas simple sentence ayat mudah ini mengandungi subject subjek, verb kata kerja dan object objek seperti yang diterangkan di bawah.

Declarative Penyata
The doctor came. Doktor telah datang.
Dalam ayat di atas rangkai kata The doctor Doktor itu adalah subject subjek manakala perkataan came telah datang adalah verb kata kerja.
Father scolded Fatimah. Ayah telah marah Fatimah.
Dalam ayat di atas perkataan Father Ayah adalah subject subjek, perkataan scolded telah marah adalah verb kata kerja dan perkataan Fatimah Fatimah adalah object objek.


Interrogative Tanya

How old are you? Berapakah umur awak?
Dalam ayat di atas perkataan you awak adalah subject subjek (kerana ia adalah unsur yang sedang diperbincangkan).


Verb Kata kerja adalah perkataan are (tiada persamaan dalam Bahasa Malaysia).
Did Hassan get this book? Sudahkah Hassan dapat buku ini?
Dalam ayat di atas perkataan Hassan Hassan adalah subject subjek, perkataan get dapat adalah verb kata kerja dan rangkai kata this book buku ini adalah object objek.


Imperative Perintah

Stop talking! Berhenti bercakap!
Harap beri perhatian bahawa ayat di atas mengandungi subject subjek yang tersembunyi iaitu perkataan you awak.

Oleh itu jika ayat ini ditulis semula maka ia berbunyi:
[You] stop talking! [Awak] berhenti bercakap!
Kini kita dapat mengenal pasti bahawa perkataan You Awak adalah subject subjek dan perkataan talking bercakap adalah verb kata kerja.
You must call Ihwan tonight! Awak mesti telefon Ihwam malam ini!
Dalam ayat di atas perkataan You awak adalah subject subjek, perkataan call telefon adalah verb kata kerja dan perkataan Ihwan Ihwan adalah object objek.