Selasa, 12 Oktober 2010

Ini Ayat ke Frasa?

Kita telah bincang dalam catatan sebelum ini bahawa hanya rangkai kata yang mengandungi subject subjek dan predicate predikat boleh ditakrif sebagai simple sentence ayat mudah.

Kita juga sudah tahu bahawa predicate predikat wajib mengandungi verb kata kerja.

Dalam catatan ini kita akan lihat bahawa rangkai kata yang tidak mengandungi subject subjek dan verb kata kerja ditakrif sebagai Phrase Frasa.

Mari kita bincang perbandingan antara rangkai kata simple sentence ayat mudah dan rangkai kata phrase frasa di bawah.


Mengenal Pasti Simple Sentence Ayat Mudah dan Phrase Frasa

Blue car Kereta biru - Rangkai kata ini mengandungi dua perkataan iaitu:
Blue adjective - biru kata sifat
car noun - kereta kata nama
Oleh kerana rangkai kata ini tidak mengandungi verb kata kerja maka ia tidak boleh ditakrif sebagai simple sentence ayat mudah tetapi sebaliknya ia ditakrif sebagai sebagai phrase frasa.

Teacher came Guru telah datang - Rangkai kata ini mengandungi dua perkataan iaitu:
Teacher noun - Guru kata nama
came verb -
telah datang kata kerja
Oleh kerana perkataan Teacher Guru adalah subject subjek dan perkataan came telah datang adalah predicate predikat maka rangkai kata ini ditakrif sebagai simple sentence ayat mudah dan bukan phrase frasa.

to become a doctor untuk menjadi seorang doktor - Rangkai kata ini mengandungi empat perkataan seperti berikut:
to preposition - untuk kata sendi nama
become verb - menjadi kata kerja
a article - seorang kata sandang
doctor noun - doktor kata nama
Rangkai kata ini mengandungi verb kata kerja tetapi ia tidak mengandungi subject subjek.

Oleh itu rangkai kata ini ditakrif sebagai phrase frasa dan bukan simple sentence ayat mudah.

on a tree atas sebatang pokok - Rangkai kata ini mengandungi tiga perkataan seperti berikut:
on preposition - atas kata sendi nama
a article - sebatang kata sandang
tree noun - pokok kata nama
Oleh kerana rangkai kata ini tidak mengandungi verb kata kerja maka ia ditakrifkan sebagai sebagai phrase frasa dan bukan simple sentence ayat mudah.

A thief is in the house Seorang pencuri berada di dalam rumah itu - Rangkai kata ini mengandungi enam perkataan seperti berikut:
a article - seorang kata sandang
thief noun - pencuri kata nama
is verb - berada kata kerja
in preposition - di dalam kata sendi nama
the article - itu kata sandang
house noun - rumah kata nama
Oleh kerana rangkai kata ini mengandungi subject subjek iaitu A thief Seorang pencuri dan predicate predikat iaitu is in the house berada di dalam rumah maka rangkai kata ini ditakrif sebagai simple sentence ayat mudah dan bukan phrase frasa.

Susunan Perkataan-Perkataan Dalam Simple Sentence Ayat Mudah Dan Phrase Frasa

Kita sudah tahu bahawa susunan perkataan-perkataan dalam simple sentence ayat mudah dimulai dengan subject subjek, diikuti dengan verb kata kerja dan jika ada diikuti dengan object objek, contohnya:
Kumala eats rice. Kumala makan nasi.
- di mana Kumala Kumala adalah subject subjek, eats makan adalah verb kata kerja dan rice nasi adalah object objek.

Walau bagaimana pun susunan perkataan-perkataan dalam phrase frasa adalah berlainan.

Susunan rangkai kata dalam phrase frasa bergantung kepada word class kelas perkataan setiap perkataan yang digunakan dalam rangkai kata itu, contohnya:
Yellow car Kereta kuning
Phrase frasa ini mengandungi perkataan Yellow Kuning dari kelas adjective kata sifat dan perkataan car kereta dari kelas noun kata nama.

Apabila perkataan-perkataan dari kelas adjective kata sifat dan kelas noun kata nama disambungkan, susunan yang betul adalah bahawa adjective kata sifat mesti mendahului noun kata nama dan bukan sebaliknya, iaitu yellow car kereta kuning dan bukan car yellow kuning kereta.

Dalam kursus ini insya-Allah kita akan bincang mengenai susunan perkataan seberapa kerap yang perlu.

Namun huraiannya hanyalah diperingkat asas sahaja.

Pelajaran susunan perkataan digelar syntax dan mempelajarinya adalah rumit.

Menurut beberapa ahli-ahli bahasa, cara paling mudah untuk mempelajari syntax adalah dengan memperbanyakkan membaca bahan-bahan bacaan yang bermutu serta memperbanyakkan bertutur.