Sabtu, 9 Oktober 2010

Apa Itu Ayat?

Apabila dua atau lebih perkataan disambung, ia menjadi rangkai kata.

Secara umum rangkai kata di dalam Bahasa Inggeris digelar sentence ayat.

Sentence Ayat bermula dengan capital letter huruf besar dan di akhiri dengan full stop tanda titik (.), question mark tanda tanya (?) atau pun exclamation mark tanda seru (!).  

Sentence Ayat boleh mengandungi perkataan-perkataan dari berbagai word class kelas perkataan seperti noun kata nama, preposition kata sendi nama dan sebagainya.

Sentence Ayat boleh juga mengandungi berbagai punctuation marks tanda bacaan seperti colon tanda titik bertindih, quotation tanda petikan dan sebagainya.

Di dalam Bahasa Inggeris, sentence ayat yang paling mudah dipanggil Simple sentence Ayat mudah.

Simple Sentence Ayat mudah

Rangkai kata yang mengandungi subject subjek dan predicate predikat digelar simple sentence ayat mudah.

Lihat rangkai kata berikut:
She hit Fatimah. Dia telah pukul Fatimah.
Terdapat dua unsur penting dalam rangkai kata tersebut:
  1. Subject Subjek: Subject adalah unsur yang sedang dibincangkan. Merujuk kepada ayat di atas, perkataan She Dia adalah subject.

  2. Predicate Predikat: Predicate adalah unsur yang memberi kenyataan mengenai subject. Merujuk kepada ayat di atas, rangkai kata hit Fatimah telah pukul Fatimah adalah predicate.

Subject Subjek

Pada asasnya subject adalah perkataan dari kelas noun kata nama atau pronoun kata ganti nama.

Di dalam ayat She hit Fatimah. Dia telah pukul Fatimah., She Dia adalah subject dan ia adalah perkataan dari kelas pronoun kata ganti nama.

Serangkai kata boleh juga menjadi subject, contohnya:
The Prime Minister of Malaysia said thank you. Perdana Menteri Malaysia mengucapkan terima kasih.
Subject ayat di atas adalah The Prime Minister of Malaysia Perdana Menteri Malaysia.

Predicate Predikat

Kalau kita meneliti predicate dari ayat She hit Fatimah. Dia telah pukul Fatimah., kita akan dapati bahawa hit telah pukul adalah perkataan dari kelas verb kata kerja, betul tak?

Ya, ini telah membawa kita kepada satu penemuan yang penting. Apa dia?

Predicate wajib mengandungi perkataan dari kelas verb kata kerja.

Kalau tidak ada perkataan dari kelas verb kata kerja maka ia tidak boleh dipanggil predicate.

Seterusnya, rangkai kata yang tidak mengandungi predicate tidak boleh di panggil simple sentence ayat mudah.

Habis nak panggil apa? Insyaallah kita akan mempelajarinya di masa hadapan ye, kena sabo le.

Object Objek

Selain verb kata kerja, predicate sering juga mengandungi object objek.

Di dalam ayat She hit Fatimah. Dia telah pukul Fatimah., perkataan Fatimah adalah object objek. Kenapa?

Kerana object adalah unsur yang ditimpa perbuatan dan Fatimah telah ditimpa perbuatan hit telah memukul.

Perlu dinyatakan di sini bahawa walau pun predicate sering mengandungi object, serangkai kata tidak wajib mengandungi object untuk menjadikan ia ayat yang lengkap dan sah, misalnya:
Father subject said verb Ayah telah berkata.
Rangkai kata di atas adalah ayat yang lengkap dan sah kerana ia mengandungi subject dan predicate (iaitu verb kata kerja) walaupun ia tidak mengandungi object.

Sentence Order Susunan Ayat

Pada peringkat asas susunan rangkai kata dalam sesuatu ayat lazimnya dimulai dengan subject, diikuti oleh verb kata kerja dan jika ada diikuti dengan object, contohnya:
  • He subject lied verb Dia telah menipu.

  • The cat subject climbed verb a tree object. Kucing itu telah memanjat pokok.

  • The lecturer subject teaches verb English object. Pensyarah itu mengajar Bahasa Inggeris.

Walau bagaimana pun, pada peringkat lanjutan susunan rangkai kata dalam sesuatu ayat sering diubah seperti berikut:
  • The police subject said verb to them object. Polis berkata kepada mereka.

  • To them object the police subject said verb. Kepada mereka polis berkata.

  • Said verb the police subject, to them object. Berkata polis, kepada mereka.

Pelajaran susunan rangkai kata dalam ayat digelar syntax dan mempelajarinya adalah rumit.

Menurut beberapa ahli-ahli bahasa, cara paling mudah untuk mempelajari susunan rangkai kata adalah dengan memperbanyakkan membaca bahan-bahan bacaan yang bermutu serta memperbanyakkan bertutur dengan individu-individu yang mahir dalam perbualan Bahasa Inggeris.