Isnin, 15 November 2010

Memahami Pronoun

-Peace and blessings be upon you. Salam sejahtera ke atas kamu.

Pada asasnya, pronoun kata ganti nama adalah kelas perkataan yang menggantikan noun kata nama.

Pronoun merujuk kepada seseorang atau sesuatu perkara tanpa menyebut nama orang atau perkara itu.

Lihat contoh ayat berikut:
Ahmad is a doctor. Ahmad seorang doktor.
Dengan menggunakan pronoun 'He Dia', kita boleh rujuk kepada Ahmad tanpa menggunakan namanya, seperti berikut:
He is a doctor. Dia seorang doktor.

Kita ambil satu lagi contoh:
The book's title. Tajuk buku itu.
Dengan menggunakan pronoun 'It nya', kita boleh rujuk kepada 'The book buku itu' tanpa menggunakan namanya seperti berikut:
It's title. Tajuknya.
Terdapat lima jenis pronoun iaitu:
  1. Personal pronoun Ganti nama diri
  2. Interrogative pronoun Ganti nama tanya
  3. Relative pronoun Ganti nama relatif
  4. Adjective pronoun Ganti nama sifatan
  5. Indefinite pronoun Ganti nama tak pasti
Dalam catatan ini kita akan bincang kelima-lima jenis pronoun ini secara ringkas agar dapat memahaminya secara keseluruhan.


1. Personal Pronoun Ganti Nama Diri

Personal pronoun menggantikan noun untuk mengelakkan noun dari disebut berulang kali.

Contoh-contoh personal pronoun adalah I saya, you awak, we kami, ours kami punya, him dia, her dia, it ia, dll. Lihat ayat berikut:
Siti is not here yet, Siti is late. Siti belum sampai lagi, Siti lambat.
Dengan menggunakan pronoun 'she dia', nama Siti boleh dielakkan dari disebut berulang kali seperti berikut:
Siti is not here yet, she is late. Siti belum sampai lagi, dia lambat.

Reflexive Pronoun Ganti Nama Kediri


Reflexive pronoun adalah satu ubahan personal pronoun.

Reflexive pronoun menggambarkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh diri sendiri.

Untuk mengubah personal pronoun menjadi reflexive pronoun, kita hanya perlu menambah perkataan 'self diri' (atau selves untuk plural majmuk) dibelakang personal pronoun.

Contoh-contoh reflexive pronoun adalah myself sendiri, ourselves sendiri, herself sendiri, itself sendiri, dll.

Lihat contoh berikut:
She did that herself. Dia telah melakukannya sendiri.
Dalam ayat di atas, perkataan she dia adalah personal pronoun.

Perkataan her nya adalah juga personal pronoun.

Perkataan her telah diubah menjadi reflexive pronoun dengan menambah self diri dipenghujungnya.


2. Interrogative Pronoun Ganti Nama Tanya

Interrogative pronoun adalah sejenis pronoun yang digunakan untuk bertanyakan soalan.

Contoh-contoh interrogative pronoun adalah who siapa, which yang mana, what apa, dll.

Syarat penggunaan interrogative pronoun adalah seperti berikut:
  • Interrogative pronoun mesti berada di permulaan ayat.
  • Interrogative pronoun mesti dimulai dengan huruf besar.
  • Ayat yang dimulai dengan interrogative pronoun mesti diakhiri dengan tanda soal '?'.
Berikut adalah contoh ayat yang menggunakan interrogative pronoun 'who siapa':
Who is that pretty girl? Siapakah gadis yang cantik itu?


3. Relative Pronoun Ganti Nama Relatif

Relative pronoun menghubungkan dua ayat sambil menerangkan hubungan kedua-dua ayat, contohnya:
  • He is a firemanDia seorang ahli bomba.
  • He likes to sing. Dia suka menyanyi.
Kedua-dua ayat di atas boleh disambung dengan menggunakan relative pronoun 'who yang' seperti berikut:
He is a fireman who likes to sing. Dia seorang ahli bomba yang suka menyanyi.
Relative pronoun seperti 'who yang' digelar simple relative pronoun ganti nama relatif mudah kerana ia merujuk kepada seseorang atau sesuatu perkara secara langsung.

Contoh-contoh simple relative pronoun adalah who yang, which yang, that yang, whose yang, dll.

Terdapat satu lagi relative pronoun yang dipanggil indefinite relative pronoun ganti nama relatif tak pasti yang merujuk kepada seseorang atau sesuatu perkara secara tidak langsung.

Contoh-contoh indefinite relative pronoun adalah whoever barang siapa, whichever mana saja, whatever apa saja, dll.

Berikut adalah contoh penggunaan indefinite relative pronoun 'whoever barang siapa':
"Whoever obtain high marks shall receive a gift. Barang siapa mendapat markah tinggi akan menerima hadiah."


4. Adjective Pronoun Ganti Nama Sifatan

Adjective pronoun adalah sejenis pronoun yang berasaskan adjective kata sifat.  Terdapat tiga jenis adjective pronoun seperti yang diterangkan di bawah.

Demonstrative Pronoun Ganti Nama Penunjuk

Demonstrative pronoun merujuk kepada seseorang atau sesuatu perkara secara memberi petunjuk.

Contoh-contoh demonstrative pronoun adalah this ini, that itu, those itu, dll.

Berikut adalah contoh ayat yang menggunakan demonstrative pronoun 'this ini'.
This is my car. Ini kereta saya.

Distributive Pronoun Ganti Nama Distributif

Distributive pronoun merujuk kepada seseorang atau sesuatu perkara secara tunggal.

Contoh-contoh distributive pronoun adalah each setiap, other selain, another yang lain, dll.

Berikut adalah contoh ayat yang menggunakan distributive pronoun 'each setiap'.
Each of you should come. Setiap diantara kamu patut datang.

Numeral Pronoun Ganti Nama Bilangan

Numeral pronoun merujuk kepada seseorang atau sesuatu perkara secara bilangan yang tidak tepat.

Contoh-contoh numeral pronoun adalah many ramai, one seseorang, most kebanyakan, dll.

Berikut adalah contoh ayat yang menggunakan numeral pronoun 'many ramai'.
Many of you did not come. Ramai diantara kamu tidak datang.


5. Indefinite Pronoun Ganti Nama Tak Pasti

Indefinite pronoun merujuk kepada seseorang atau sesuatu perkara secara samar.

Contoh-contoh indefinite pronoun adalah somebody seseorang, anybody sesiapa, nobody tidak seorang, dll.

Berikut adalah contoh ayat yang menggunakan indefinite pronoun 'somebody seseorang'.
"Can somebody help Azirah? Bolehkah seseorang menolong Azirah?"
Sekian.

-Please do take good care of yourself.
 Harap menjaga diri dengan baik.