Rabu, 3 November 2010

Nama Pun Ada Yang Berkumpulan

Kita boleh rujuk kepada nama orang, haiwan atau benda secara tunggal atau pun secara berkumpulan seperti berikut:

Tunggal Berkumpulan
soldier askar
table meja
bird burung
army angkatan
furniture perabut
flock kelompok

Melihat jadual di atas, kita akan dapati bahawa semua nama-nama yang terdapat dalam jadual ini adalah common noun kata nama am.

Kita akan dapati juga bahawa setiap nama, termasuk yang berkumpulan, adalah singular tunggal.

Ini bermakna ada satu askar, satu meja, satu burung, satu angkatan, satu perabut dan satu kelompok.

Perkara ini penting sebab walau pun terdapat ramai askar dalam satu angkatan, angkatan itu dianggap sebagai singular tunggal.

Begitu juga dengan perabut yang dianggap singular tunggal walau pun ia mengandungi meja, kerusi dan sebagainya.

Burung-burung yang berterbangan bersama pun dianggap sebagai singular tunggal iaitu sekelompok burung.

Collective Noun Kata Nama Kelompok

Seperti yang diterangkan di atas, common noun kata nama am yang dirujuk secara berkumpulan dipanggil collective noun kata nama kelompok.

Berikut adalah contoh-contoh collective noun kata nama kelompok untuk manusia, haiwan dan benda:

Manusia Haiwan Benda
crowd orang ramai
group kumpulan
army angkatan
troop kumpulan
gang gerombolan
audience penonton
team pasukan
crew anak kapal
flock kelompok
pack gerombolan
herd kumpulan
pile longgok
list senarai
packet bungkus
bunch jambak
pinch cubit
clump gumpal
handful genggam
bundle ikat
lump gumpalan

Berikut adalah contoh-contoh ayat yang menggunakan collective noun kata nama kelompok.

Sila ambil perhatian bahawa article kata sandang a se, an se dan the itu digunakan untuk menunjukkan bahawa collective noun kata nama kelompok itu adalah singular tunggal.

A large group. Kumpulan yang besar.
An army of pride. Angkatan kebanggaan.
The blue team. Pasukan biru itu.
A flock of birds. Sekelompok burung.
The pack of wolves. Gerombolan serigala itu.
A packet of matches. Sebungkus mancis.
A bunch of flowers. Sejambak bunga.
A handful of rice. Segenggam beras.

Collective noun kata nama kelompok boleh juga dirujuk secara plural majmuk.

Lihat contoh-contoh berikut:

Singular Tunggal Plural Majmuk
group kumpulan
troop kumpulan
team pasukan
pack gerombolan
pile longgok
list senarai
lump gumpalan
groups kumpulan-kumpulan
troops kumpulan-kumpulan
teams pasukan-pasukan
packs gerombolan-gerombolan
piles longgok-longgok
lists senarai-senarai
lumps gumpalan-gumpalan

Contoh-contoh ayat:

All groups have arrived. Semua kumpulan-kumpulan telah tiba.
Our teams are the best. Pasukan-pasukan kami adalah yang terbaik.
The packs of lions have moved. Gerombolan-gerombolan singer itu telah berpindah.
The piles of files here were stolen. Longgok-longgok fail di sini telah dicuri.
Please cancel all the lists. Sila batalkan semua senarai-senarai.
Lumps were seen here. Gumpalan-gumpalan telah kelihatan di sini.